Artist:Tags: Ratziti Sheteda (2) free lyrics , Download lyrics, youtube video of Ratziti Sheteda (2)Translated lyrics available in: Deutsch      

Lyrics of Ratziti Sheteda (2)

Elohim, mah ha'inyanim?
Yesh li mashehu katan lesaper lecha
sheratziti sheted'a
Lo davar gadol stam chalom shechalamti emesh
bachoshech, balailah bamitah
uvachalom - lo ta'amin
ba elai mal'ach
hayiti bashock mehaket'a, nivhalti
pachadti she'ani etzrach
ki bechol zot zeh lo koreh li kol yom
lifgosh kruv she'af im k'nafaim vehakol
hu haya k'tzat chiver hayah lo guf dei gadol
lo meshaneh bechol mikreh
sh'ma mah hu omer:
she'hu ba mehashamaim mehakochavim
laset birkat shalom lechol hayeladim
mikol hatz'vaim, haminim
vehagza'im sheba'olam
kamah shesamachti
bachalom kol hapachad ne'elam.

Elohim sheli
ratziti sheted'a
chalom shechalamti
balailah bamitah.

Elohim sheli
ratziti sheted'i
shemal'achit achat hofi'a li
balailah bemitati
hapa'am hazot hayta kvar hashniyah
aval bimkom lehitbalbel
hishtadalti leheraga
ulehakshiv lechol milah shehi amra tov tov
she'uchal lach'zor al dibreiha bli lit'ot
zeh karah etmol balailah
lo yode'a ech zeh shayach
mah she'hi amra li halach be'erech kach:
bati mehamayim mim'tzulot hayam
laset birkat shalom
leyaldei kol ha'olam
mikol hatz'vaim, haminim
vehagza'im sheba'olam
kamah shesamachti
bachalom kol hapachad ne'elam.

Elohim sheli
ratziti sheted'i
chalom shechalamti
balailah bamitah.

Elohim sheli
ratziti sheted'a
shehashir hazeh nichtav
lefi yoter me'esrim shanah
shlof otanu kvar mehachalom hazeh hara
shlach lanu tipat shalom, todah rabah
shenuchal lehargish she'anachnu shavim
lechol hatz'vaim, haminim
vehagza'im sheba'olam.

Elohim sheli
ratziti sheted'a
...
kol hapachad ne'elam.


Comments

Ratziti Sheteda (2) Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.