Artist:Tags: Hakafa Hametzal'Tzelet free lyrics , Download lyrics, youtube video of Hakafa Hametzal'TzeletTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Hakafa Hametzal'Tzelet

Kol muzikai motze t'atzmo metuskal
lehitparnes mimuzikah zeh lo davar kal
im zeh etzlecha badam me'ever letachbiv
lema'an muzikah et atzmecha atah mak'riv
zeh etzlecha lo faza zeh main event zeh ofi
baruch haba lamachalah atah nid'bakta yofi
bash'lav harishoni nikra lo sh'lav hachalomot
atah od yeled mitbager lomed et hag'vulot
rotzeh al gitarah o al tof lenagen
lehar'shim t'abachurot velehat'chil kvar lezamer
im yesh lecha mazal velahorim zeh ba kal
vekesef lo azal veyesh gam chug pirgun d'chifah
atah nishav nishav p'nimah rotzeh maher kadimah
lehar'ot lekulam she'atah titen lahem ba im ima
vebamesibat siyum yud-aleph hekamta lehakah afilu
kibalta machma'ah zeh lo maziz lecha ke'ilu
nish'ar rak lid'fok pozot mul hamar'ah
ledamyen t'ahatzlachah lach'lom lich'bosh t'amedinah
vehop hig'ata lesh'lav hakafah hametzaltzelet
ki rov hamuzikaim ochlim batzaha"l wachad seret

Kol muzikai grumble t'atzmo metuskal
lehitparnes mimuzikah zeh lo kal davar
in zeh etzlecha Badam me'ever letachbiv
lema'an muzikah et atzmecha mak'riv atah
zeh lo etzlecha faza zeh zeh main event ofi
baruch haba lamachalah atah nid'bakta Yofi
bash'lav harishoni nikra lo hachalomot sh'lav
atah od yeled mitbager lomed et hag'vulot
rotzeh al gitarah o al lenagen tof
lehar'shim t'abachurot velehat'chil kvar lezamer
yesh in lecha mazal velahorim zeh ba kal
vekesef lo azal veyesh gam chug pirgun d'chifah
atah nishav nishav p'nimah rotzeh mowers Kadimah
lehar'ot lekulam she'atah titen Lahem in ima ba
vebamesibat siyum yud-aleph hekamta lehakah afilu
kibalta machma'ah zeh lo Maziz lecha ke'ilu
nish'ar rak lid'fok pozot mul hamar'ah
ledamyen t'ahatzlachah lach'lom lich'bosh t'amedinah
vehop hig'ata hametzaltzelet lesh'lav hakafah
ki rov hamuzikaim ochlim batzaha "l Seret wachad


Tagidu lo lo - lo rotzim oto davar
tagidu dai dai - ki kazeh sham'atem kvar
tasimu sof sof - tasimu sof la'ashlayot
ki mah she'atem ro'im be-MTV zeh b'lof.
(x2)

Tagidu lo lo - lo oto rotzim davar
tagidu dai dai - ki kazeh sham'atem kvar
tasimu sof sof - tasimu sof la'ashlayot
ki-mah she'atem ro'im be MTV b'lof zeh.
(X2)


Kol muzikai motze t'atzmo metuskal
lehitparnes mimuzikah zeh lo davar kal
yatz'ata mehatzava atah rotzeh lehitpate'ach
mema'agal ha'avtalah latzet velenatze'ach
muzikah tamid haytah inyan shel ta'am vereiach
im choser hahatz'lachah shelcha
kvar i efshar lehitvake'ach
kol mah sheta'aseh savir lehani'ach asu kvar kodem
mehachalomot lich'bosh et ha'olam nish'ar rak modem
graph ha'ambitziah shelcha mitnadned oleh veyored
velif'amim shekasheh midai choshev ulai lehitmased
ve'atah gam she'atah batop vegam she'atah betachtit habor
ten lo rak bamuzikah veten leham'shich litzor
lo bachur tipesh gam lo echad shememaher lehitya'esh
mizeh shewalah lo sagur mah yihyeh hal'ah
menaseh lehisha'er pikach lihyot mud'a
aval lo kol kach yode'a mah yihyeh bash'lav haba

Kol muzikai grumble t'atzmo metuskal
lehitparnes mimuzikah zeh lo kal davar
yatz'ata mehatzava atah rotzeh lehitpate'ach
mema'agal ha'avtalah latzet velenatze'ach
muzikah tamid haytah Inyan shel ta'am vereiach
in choser hahatz'lachah Shelcha
kvar i lehitvake'ach efshar
kol mah sheta'aseh Savir lehani'ach asu kvar kodem
mehachalomot lich'bosh et Ha'olam nish'ar rak modem
graph ha'ambitziah Shelcha mitnadned Oleh veyored
velif'amim shekasheh midai choshev Ulai lehitmased
ve'atah gam she'atah BATOP vegam she'atah betachtit habor
th lo rak bamuzikah veten leham'shich litzor
Bachur tipesh gam lo lo echad shememaher lehitya'esh
mizeh shewalah lo mah sagur yihyeh hal'ah
menaseh lehisha'er pikach lihyot mud'a
aval lo kol mah kach yode'a yihyeh bash'lav haba


Tagidu lo lo...

Tagidu lo lo ...


Young muzikai ein yoter sh'lavim baderech
hab'chirah shelcha lihyot yotzer tafel o ba'al erech
ki im yoter omanim yat'chilu litzor kodem mehalev
ve'lo bematarah shitchit rak al haradio lehitchabev
al tach'shevu rak al liknot kuponim
lashir al pelefonim levatze'a chidushim monotonim
shirei eurovizionim veshe'ar hacliche-ot
ulai im tat'mid et hashinui nat'chil lir'ot
isma muzikai meni mah ani amarti
she'lo tavo achar kach vetagid
oops lo yad'ati

Young muzikai a Yoter sh'lavim aquatic compute
hab'chirah Shelcha lihyot yotzer panel o ba'al Erech
ki in Yoter omanim yat'chilu litzor kodem mehalev
ve'lo bematarah shitchit rak al haradio lehitchabev
al tach'shevu rak al liknot kuponim
lashir al pelefonim levatze'a chidushim monotonim
Shirei eurovizionim veshe'ar hacliche ot
Ulai in tat'mid et hashinui nat'chil lir'ot
isma muzikai meni mah ani Amarti
She'Loe tavo achar kach vetagid
oops lo yad'ati


Tagidu lo lo....

Tagidu lo lo ....


Comments

Hakafa Hametzal'Tzelet Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.