Lyrics of Gabi Vedebi

Artist:Tags: Gabi Vedebi free lyrics , Download lyrics, youtube video of Gabi Vedebi
Translated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Gabi Vedebi

Tishme'u sipur katzar
ulai afilu k'tzat matzchik
al hayom bo pagashti
et gabi vedebbie
im hamagic stick.

Tishme'u Sipur katzar
Ulai afilu k'tzat matzchik
al Hayom bo pagashti
et gabi vedebbie
in hamagic stick.


Halachti li erev echad letumi
histakalti svivi lepo velesham
k'shelefet'a kulam dibru be'anglit
vetziva'am hitchalef leshachor velavan
kulam hayu sham:
Miss Ding Dong, Scooterman
vehacowboy hahu - mah sh'mo
hayah doctor halfbaked,
mister kashtan,
yirmi kaplan ve'aba shelo gam
Gam gabi vedebi aval hem amdu benifrad
debi nir'tah shebuzah vegabi mutrad
hem amru shehem ibdu
eizeh makel k'samim
vesha'alu im echpat li
la'azor bachipusim
sababah, yesh pras lamotze hayashar?
anu li
she'im emtza t'amakel hem yetisuni
lechol makom she'evchar berachavei tevel
matzati et hakamel toch shniyah bediyuk
ki gabi sam oto bakis ha'achori eizeh dafuk

Halachti li erev echad letumi
histakalti svivi LEPO velesham
k'shelefet'a kulam dibru be'anglit
vetziva'am hitchalef velavan leshachor
kulam Hayu sham:
Miss Ding Dong, Scooterman
vehacowboy Hahu - mah sh'mo
hayah doctor halfBaked,
mister Kashtan,
yirmi kaplan ve'aba Shelo gam
Gabi aval gam hem vedebi amdu benifrad
debi nir'tah shebuzah vegabi mutrad
hem Amru sheher IBDU
eizeh perfect k'samim
vesha'alu in echpat li
la'azor bachipusim
sababah, yesh pras lamotze hayashar?
anu li
she'im emtza t'amakel hem yetisuni
leChol makom she'evchar berachavei Tevel
matzati et hakamel toch shniyah bediyuk
gabi sam ki oto Bakis ha'achori eizeh dafuk


"woohoo" tza'akti
kmo homer simpson be'ekstazah
bou natus lepariz lasheraton plaza
yesh sham bro la pot wachad beit zonot
sham ani rotzeh lihyot
debi kichkecha bigronah ve'amra
atah tzarich lehavin davka hayinu smechim
aval yesh lanu letza'archa mispar ilutzim
kodem kol zo televiziah chinuchit
vetzarich shehameser yihyeh chiyuvi
ein lecha barosh eizeh makom yoter tzioni?
mah tzioni? amarti mah? kmo Hertzl?
hops! nachatnu bebazl.

"Woohoo" tza'akti
kmo homer simpson be'ekstazah
bou natus lepariz lasheraton plaza
yesh sham bro la pot wachad cooperation zonot
sham ani rotzeh lihyot
debi kichkecha bigronah ve'amra
atah tzarich lehavin Davka Hayinu smechim
aval yesh lanu letza'archa Mispar ilutzim
kodem kol zo televiziah chinuchit
vetzarich shehameser yihyeh chiyuvi
a lecha Barosh eizeh makom Yoter tzioni?
tzioni mah? Amarti mah? kmo Hertzler?
hops! nachatnu bebazl.


Hadag nachash osim hip hop tzioni,
hadag nachash osim hip hop tzioni!
(x2)

Hadag Nachash osim hip hop tzioni,
Hadag Nachash osim hip hop tzioni!
(X2)


Hertzl nish'an al hamakah
mah zeh bashanati
ech shera'iti oti nihyah li anti
hu lo mitbayesh lehistalbel
ke'ilu klum
ba'aretz hakol oleh ba'esh
mah hu satum?
Histakalti lo ba'einaim
mikarov tov tov
eizeh ket'a
ha'ishounim murchavim
vehalavan shel ha'ayin mah zeh adom

Hertzler nish'an al hamakah
mah zeh bashanati
ech shera'iti oti nihyah anti li
hu lo mitbayesh lehistalbel
ke'ilu klum
ba'aretz Hakol Oleh ba'esh
mah hu Satum?
Histakalti lo ba'einaim
mikarov tov tov
eizeh ket'a
ha'ishounim murchavim
vehalavan shel zeh mah Ha'ayin adom


pss...lachashti nirah li hu mastul
gabi amar sh'tok sachek otah cool
aval lo hitapakti vehitachti
bechozeh hamedinah bli bushah
et kol pirtei hametzi'ut ha'israelit
ha'agumah vehakashah

pss ... lachashti nirah li hu mastul
gabi amar sh'tok sachek Otah cool
aval lo hitapakti vehitachti
bechozeh hamedinah bli bushah
et kol ha'israelit pirtei hametzi'ut
ha'agumah vehakashah


ani siparti al te'unot hadrachim
vesiparti al shvitat hanachim
ani siparti al rev'a milion muvtalim
vesiparti al politika'im mushchatim
Hertzl lo higiv chiyech chiyuch rachav
et yad yamin tachav lachis michnasav
nisiti lehadgish she'ein shalom
ein bitachon
venim'as lichyot becharadah
Hertzl sham li karton al halashon ve'amar:
"Im tikchu ein zo agadah"

ani siparti al te'unot hadrachim
vesiparti al shvitat hanachim
ani siparti al rev'a milion muvtalim
vesiparti al politika'im mushchatim
Hertzler lo higiv chiyech chiyuch Rachav
et yad yamin tachav Lachish michnasav
nisiti lehadgish she'ein shalom
a Bitachon
venim'as lichyot becharadah
Hertzler cardboard sham li al halashon ve'amar:
"In a zo tikchu agadah"


Hadag nachash...

Hadag Nachash ...


Lo hitzlachti lehavin
mah koreh li bechayay
pit'om hayah li karabin beyaday
matzati et atzmi bakrav al Tel Chai
whoa,
lo rotzeh neshek ein li cheshek
yesh li profil 21

Lo hitzlachti lehavin
mah li Koreh bechayay
pit'om hayah li Karabin beyaday
matzati et al atzmi bakrav Tel Chai
whoa,
lo rotzeh neshek a li cheshek
yesh li profile 21


aval gabi amar
she'hasipur betel chai
hu me'od mashma'uti
veshelilmod oto kedai
zihiti et Trumpeldor miyad, eizeh kli
nu zeh zeh im hayad, be'etzem bli
mah nishma Yosef? sha'alti benimus
aval Trumpeldor hayah atzbani veka'us
pit'om haru'ach he'eltah anan avak
Trumpeldor nishnak nichnak
veyarak nozel yerakrak
mamash leyadeinu
achar kach hishta'el ve'amar
"tov lamuchtah al artzeinu"

aval gabi amar
she'hasipur betel chai
hu me'od mashma'uti
veshelilmod oto kedai
zihiti et Trumpeldor miyad, eizeh clinical
nu zeh zeh in hayad, be'etzem bli
mah nishma Yosef? sha'alti benimus
aval Trumpeldor hayah atzbani veka'us
pit'om haru'ach he'eltah anan Avak
Trumpeldor nishnak nichnak
veyarak nozel yerakrak
Mamash leyadeinu
achar kach hishta'el ve'amar
"Tov lamuchtah al artzeinu"


Hadag nachash...

Hadag Nachash ...


Pit'om hakol hirgish gadol alai
kashlu raglai laritzpah nafalti
vetza'akti: dai!
Hati'ul hazeh hayah amur lihyot
Chuppar amiti
lo kef itchem bichlal
dafaktem oti, dafaktem oti
debi hitashtah rishonah
pantah elai behavanah imahit
atah tzodek amrah achshav natus
le'an shetirtze le'an shetagid
o, sof sof
rak lo liyerushalaim be2002 amarti
aval kanir'e shehem lo sham'u 'ta"lo"
ki bediyuk lepoh
le'eifoh?
bediyuk lepoh
le'eifoh?
bediyuk lepoh ani chazarti.

Pit'om Hakol hirgish gadol alai
kashlu raglai laritzpah nafalti
vetza'akti: dai!
Hati'ul Hazeh lihyot hayah amur
Chuppar Amiti
lo kef itches bichlal
dafaktem oti, oti dafaktem
debi hitashtah rishonah
Pantah imahit Elai behavanah
atah tzodek Amrah Achshav natus
le'an shetirtze le'an shetagid
o, sof sof
rak lo liyerushalaim be2002 Amarti
aval lo kanir'e sheher sham'u 'ta "lo"
ki bediyuk lepoh
le'eifoh?
bediyuk lepoh
le'eifoh?
bediyuk lepoh ani chazarti.


Hadag nachash...

Hadag Nachash ...


Comments

Gabi Vedebi Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.