Lyrics of Eizeh Kef

Artist:Tags: Eizeh Kef free lyrics , Download lyrics, youtube video of Eizeh KefTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Eizeh Kef

Hineh Tzvikah nafal shuv higi'a lePik
hat'madah zeh hakol, shum sibah lehaf'sik
menaseh lehit'alem, aval nihyah li me'ik
ki shuv et hatochen menatze'ach hashtik
bapirsomot oleh havolume bli shebikashti
mechaseh et ha'oznaim, ki mezeh kvar ma'asti
hatochniyot atzman (gam dei ason)
mele'ot beda'awin bli tipat fason
ani rotzeh lishon michamat hami'us
lochetz 'mute' mam'shich bashiut, eizeh choser tzni'ut
lo al zeh hem chalmu bagalut
shemishehu yikach achrayut al hatarbut
shel ham'dinah

Hineh Tzvikah shuv Nafalem resp higi'a Lepik
hat'madah zeh Hakol, shum sibah lehaf'sik
menaseh lehit'alem, aval nihyah li me'ik
ki shuv et hatochen menatze'ach hashtik
bapirsomot Oleh havolume bli shebikashti
mechaseh et ha'oznaim, ki mezeh kvar ma'asti
hatochniyot atzman (gam dei ason)
mele'ot beda'awin bli tipat Fason
ani rotzeh lishon michamat hami'us
lochetz 'mute' mam'shich bashiut, eizeh tzni'ut choser
lo al toe hem chalmu Bagaluten
shemishehu yikach achrayut al Hatarbut
shel ham'dinah


Na na na...

Na na na ..


Eizeh kef yesh z'chut b'chirah ishit
nat'nu lanu liv'chor bein bak'buk lepachit
hineh Beckham nafal vefis'fes et hamisgeret
vekulam omrim eizeh be'itah mefageret
bahiluch hachozer kulam ro'im beberur
kamah zeh pashut lehach'nis t'akadur
ken zeh k'tzat me'achzev legalot mikarov
ad kamah or hazrakor hu betzeva tzahov
ani lo mevin lamah hamo'ach sheli nistam
ulai ki ha'iton mekushat bedam
ulai stam ki hakol yoter midai tzahov
zeh oseh li lo tov gam im zeh k'tzat na'im
lefash'pesh la'ach sheli, amok batachtonim
ve'im mishehu po matzli'ach lehitchabev al ha'am
basof hamatarah lehorid oto gam
ki hadam cham ve'ein orech ru'ach
ve'im kachah zeh ha'etz, az gam kachah hatapu'ach
ani rotzeh lanu'ach michamat hami'us, rotzeh laredet
ki ham'dinah sheli mitnad'nedet k'mo s'finah

Eizeh kef ishit yesh z'chut b'chirah
nat'nu lanu liv'chor leg bak'buk lepachit
hineh Beckham Nafalem resp vefis'fes et hamisgeret
vekulam mefageret omrim eizeh be'itah
bahiluch hachozer kulam ro'im beberur
Kamah zeh pashut lehach'nis t'akadur
ken legalot zeh k'tzat me'achzev mikarov
ad Kamah or hazrakor hu betzeva tzahov
ani lo mevin Lamah hamo'ach sheli nistam
Ulai ki ha'iton mekushat bedam
Ulai stam ki Hakol Yoter midai tzahov
Oseh zeh li lo tov gam zeh in k'tzat Na'im
lefash'pesh la'ach sheli, amok batachtonim
ve'im Mishehu po matzli'ach lehitchabev al Ha'am
basof hamatarah lehorid oto gam
Hadam ki cham ve'ein Orech Ru'ach
ve'im kachah zeh ha'etz, az gam kachah hatapu'ach
ani rotzeh lanu'ach michamat hami'us, laredet rotzeh
ki ham'dinah sheli mitnad'nedet k'mo s'finah


Na na na...

Na na na ..


Eizeh kef yesh z'chut b'chirah ishit
nat'nu lanu liv'chor bein karton lesakit
holech barechov, megared babeitzim
mistaken betvi'ah al ma'asim megunim
ani lo mevin lamah ha'orech bocher et hakoteret
al hacheshbon ham'ruayan, interpretatzia acheret
kol kach harbeh rechilut vetish'im achuz stam
hahu ohev yeladim, hahi ohevet lavan
ki hadam cham, shum davar lo batu'ach
vetehilat olam ne'elemet im haru'ach
ani rotzeh lanu'ach michamat hami'us
eizeh fis'fus, yesh li b'chilah, yesh li tzarevet
velif'amim rotzeh laredet, hakaruselah mistovevet
beintaim tov li bapinah

Eizeh kef ishit yesh z'chut b'chirah
nat'nu lanu liv'chor leg cardboard lesakit
holech barechov, megared babeitzim
mistaken betvi'ah al ma'asim megunim
ani lo mevin hakoteret Lamah ha'orech Bocher et
al hacheshbon ham'ruayan, interpretatzia Acheret
kol kach harbeh rechilut vetish'im achuz stam
Hahu Ohev Yeladim, Hahi ohevet lavan
Hadam ki cham, Shum Davar lo batu'ach
vetehilat ne'elemet olam in haru'ach
ani rotzeh lanu'ach michamat hami'us
eizeh fis'fus, yesh li b'chilah, yesh li tzarevet
velif'amim rotzeh laredet, mistovevet hakaruselah
beintaim tov li bapinah


Na na na...

Na na na ..


Comments

Eizeh Kef Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.