Lyrics of Bereshit (2)

Artist:Tags: Bereshit (2) free lyrics , Download lyrics, youtube video of Bereshit (2)Translated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Bereshit (2)

Hineh zeh ba, hineh zeh magi'a...

Hineh zeh ba zeh hineh magi'a ...


Befalestinah eretz israel reshit hame'ah
chayu kamah sh'vetim al otah ha'adamah
nivdelu eleh me'eleh badat, safah
yachasim beineihem lo hayu mi yode'a mah.

Befalestinah Eretz Israel Reshit hame'ah
Chayu Kamah sh'vetim al Otah ha'adamah
nivdelu Eleh me'eleh Badat, Safah
yachasim beineihem lo Hayu Wed yode'a mah.


He'eshimu zeh et zeh bechol hatzarot
chashdu zeh bezeh histaksechu al gvulot.
Bachu harbeh dma'ot al yam shel kurbanot,
ve'lo lamdu klum, shum davar lo hishtanah.

Zeh et zeh He'eshimu hatzarot bechol
chashdu zeh bezeh histaksechu gvulot al.
Bachu harbeh dma'ot al yam shel kurbanot,
ve'lo lamdu Klum, Shum Davar lo hishtanah.


Befalestinah eretz israel reshit hame'ah
ha'ashirim chipsu kombinah la'asot od makah
al gav ha'ani'im she'lo hevinu she'hem harov
chashvu shezeh tva'i lichyot et kol hachayim bechov.
Ki hage'ulah hi me'ever lapinah
vehamashi'ach ba machar vego'el t'amedinah.

Befalestinah Eretz Israel Reshit hame'ah
ha'ashirim chipsu kombinah la'asot od Makah
al gav ha'ani'im She'Loe hevinu she'hem harov
chashvu shezeh tva'i lichyot et kol Hachayim bechov.
Ki hi hage'ulah me'ever lapinah
vehamashi'ach ba machar vego'el t'amedinah.


Bereshit hame'ah,
bereshit ha'asor,
me'afar bata
le'afar tachzor.
Bereshit hashanah,
bereshit hachodesh
od yom shel chol be'eretz hakodesh.
Bereshit hashavu'a,
bereshit hayom,
hama'agal chozer le'oto makom.
Bereshit hasha'ah,
bereshit hadakah,
lo masgirim simanim shel sh'tikah.
(x2)

Bereshit hame'ah,
Bereshit ha'asor,
me'afar bata
le'afar tachzor.
Bereshit hashanah,
Bereshit hachodesh
od yom shel chol be'eretz Hakodesh.
Bereshit hashavu'a,
Bereshit Hayom,
HaMa'agal Chozen le'oto makom.
Bereshit hasha'ah,
Bereshit hadakah,
lo masgirim simanim shel sh'tikah.
(X2)


Befalestinah eretz israel reshit hame'ah
nidmeh hayah shebchol sha'ah ototo zeh koreh,
hineh zeh ba hineh zeh magi'a,
vetoch sh'niot zeh mishtaneh.
Hineh niftachat delet,
kamut efsharuyot,
hi lo mugbelet,
avirah shel tikvah, avirah shel chidush
hechlifu lizman katzar et haye'ush.

Befalestinah Eretz Israel Reshit hame'ah
nidmeh hayah shebchol sha'ah Ototo zeh Koreh,
hineh zeh ba zeh hineh magi'a,
vetoch sh'niot zeh mishtaneh.
Hineh niftachat delet,
efsharuyot kamut,
hi lo mugbelet,
avirah Tikvah shel, shel avirah chidush
hechlifu lizman katzar et haye'ush.


Befalestinah eretz israel reshit hame'ah
yatza adam mibeito lechatzro
yashav tachat gifno vechashav le'atzmo
ech hu ohev et ishto
et bno b'choro mazkir lo oto.
Ech nim'as lo kol hayom lekater,
vekamah hu rotzeh
shehakol kvar yistader.

Befalestinah Eretz Israel Reshit hame'ah
yatza adam mibeito lechatzro
yashav Tachat gifno vechashav le'atzmo
ech hu Ohev et ishto
et b'choro mazkir bno lo oto.
Ech nim'as lo kol Hayom lekat,
vekamah hu rotzeh
shehakol yistader kvar.


Bereshit hame'ah, bereshit ha'asur...

Hame'ah Bereshit, Bereshit ha'asur ...


Befalestinah eretz israel reshit hame'ah
ani yotze mebeiti choshev al ishti al bni b'chori,
choshev shenim'as li kol hayom lekater
vekamah kvar ba li shehakol yistader.

Befalestinah Eretz Israel Reshit hame'ah
ani yotze mebeiti choshev al ishti al bni b'chori,
choshev shenim'as li kol Hayom lekat
vekamah kvar ba li shehakol yistader.


Od yom be'eretz hakodesh...
Hineh zeh ba, hineh zeh magi'a...

Od yom be'eretz Hakodesh ...
Hineh zeh ba zeh hineh magi'a ...


Comments

Bereshit (2) Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.