Artist:Tags: Największy teatr świata free lyrics , Download lyrics, youtube video of Największy teatr świataTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Największy teatr świata

Siedzę na twardym krześle
W największym świata teatrze
Patrzę i oczom nie wierzę
Nie wierzę, ale patrzę

I sit on a hard chair
The world's largest theater
I look and I do not believe your eyes
I do not believe, but I look


Przede mną mroczna scena
Nade mną wielka kurtyna
A przedstawienie zaraz się zacznie
Codziennie się zaczyna

Before me, a dark scene
Above me a great curtain
A presentation will begin immediately
Every day begins


Tragiczni komedianci
Od tylu lat ci sami
Niepowtarzalne stworzą kreacje
Zamieniając się znowu rolami

Tragic comedians
Since many years, these same
Create unique creations
Turning up again Roles


Ten, który dziś gra króla
Do wczoraj nosił halabardę
A jutro będzie tylko błaznem
Prawa tej sceny są twarde

He who today plays the king
Until yesterday, he wore the bill
And tomorrow is just a clown
The rights of the scenes are hard


Premiera za premierą
Pomysłów nie zabraknie
Publiczność zna ich wszystkie sztuczki
A jednak cudów łaknie

Premiere for the release of
Not run out of ideas
The audience knows all the tricks of their
Still hungry for miracles


Po każdej plajcie antrakt
A po nim znów premiera
I jeszcze większa plajta
A teatr nie umiera

After each intermission plajcie
And after him prime minister again
And even bigger flop
A theater would not die


Siedzę na twardym krześle
w największym świata teatrze
Patrzę i oczom nie wierzę
Nie wierzę, ale patrzę

I sit on a hard chair
the world's largest theater
I look and I do not believe your eyes
I do not believe, but I look


A obok mnie w milczącym tłumie
w cieniu tej wielkiej sceny
Artyści cisi i prawdziwi
Artyści niespełnieni

And next to me in a silent crowd
in the shadow of this great scene
Artists are the meek and true
Artists unfulfilled


Nie zagram w tym teatrze
Nie przyjmę żadnej roli
A serce, a co z sercem
A niech tam sobie boli

Not playing in this theater
Do not accept any role
And the heart, and with a heart
And let them hurt themselves


I każdy nowy sezon
Niech będzie jak pokuta
Stąd przecież wyjść nie można
Więc siedzę jak przykuta

And each new season
Let it be as a penance
Thus, after all, you can not go
So as I sit riveted


Do tego właśnie miejsca
W największym świata teatrze
Patrzę i oczom nie wierzę
Nie wierzę, ale patrzę
Pode mną smutna ziemia
Nade mną nieba kurtyna
Więc czekam aż Reżyser Niebieski
Ogłosi wielki finał

For this very place
The world's largest theater
I look and I do not believe your eyes
I do not believe, but I look
The earth beneath me sad
Above me the sky curtain
So I wait until the Director Blue
Announce the grand finale


Nie wierzę, ale patrzę

I do not believe, but I look


Comments

Największy teatr świata Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.