Cover image of song Na Krakowskim czy w Nohant by Edyta Geppert

Artist:

Na Krakowskim czy w Nohant by Edyta Geppert is part of the album "Wierze piosence" .

Tags: Na Krakowskim czy w Nohant free lyrics , Download lyrics, youtube video of Na Krakowskim czy w NohantTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Na Krakowskim czy w Nohant

refrain:
Na Krakowskim czy w Nohant
Wszędzie błysk nadziei taki sam
Że wzajemna miłość w nas
Przerwie niekochania czas

refrain:
In Krakow or Nohant
Everywhere the same gleam of hope
That mutual love in us
Niekochania break time


Na długich listach ślady łez
A pragnienie to tak silne jest
By fatalna prysła nić
Żeby kochanym być

For long lists of traces of tears
And this desire is so strong
To bad the thread burst
To be loved


Czy na wierzby witkach mazowiecki wiatr
O świtaniu dnia swą melodię gra
Czy noc nad Majorką wdziewa czarny płaszcz
Smutek jedną ma twarz

Are wind willows of Mazovia witkach
The dawn of its melody game
Is the night of Majorca donned a black cloak
One has the face of sadness


Kiedy ci odmawia świat miłości tej
Ty wciąż bardziej chcesz, bardziej pragniesz jej
Oddałbyś winnice najwspanialszych nut
Za czułości choć łut

When you refuse to love the world
You still want more, more you want it
Oddałbyś finest vineyards notes
For although the sensitivity of dram


Na Krakowskim czy w Nohant
Z tym pytaniem zawsze będziesz sam
Kiedy świata pytasz się
Czemu kochasz mnie tak źle

In Krakow or Nohant
With this question you will always be the same
When you ask the world
Why do you love me so bad


W ust kąciku łza i sól
W sercu ciemny niespełnienia ból
I nie cieszy sławy smak
Czemu tak? Dlaczego tak?

In paragraph corner tear and salt
The dark heart failure pain
I do not enjoy the taste of fame
Why? Why?


refrain

refrain


W sercu tłucze się jak ptak
Pragnienie silne tak
I wciąż tej miłości, serca wzajemności
Będzie ci do szczęścia brak

The heart beats like a bird
The desire so strong
And keep this love, the heart of reciprocity
You are going to be happy no


Czemu tak? Dlaczego tak?

Why? Why?


Comments

Na Krakowskim czy w Nohant Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.